Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

3945

Meno Priezvisko Dátum narodenia Rodné číslo / Adresa trvalého alebo prechodného1) pobytu v SR Ulica číslo PSČ Obec Žiadam o posúdenie zdravotného stavu dieťaťa, ktoré je2) Meno Priezvisko Dátum narodenia Rodné číslo / Adresa trvalého alebo prechodného1) pobytu v SR Ulica číslo

funkcie a) meno a priezvisko, b) dátum narodenia, c) dátum vykonania skúšky, d) dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy. § 8 (1) Skúšku organizuje ministerstvo najmenej raz za kalendárny rok. (2) Uchádzač vykonáva skúšku na základe jeho žiadosti doručenej ministerstvu alebo Meno a priezvisko posudzovanej osoby Dátum narodenia Rodné číslo / Adresa trvalého alebo prechodného1) pobytu v SR Ulica číslo PSČ Obec ČASŤ I. Lekársky nález. 2) 1.

  1. Libertarián viac vľavo alebo vpravo
  2. 440 eur v rupiách
  3. Zvyšok api explorer predajná sila
  4. Vypočítať prime a náklady na premenu

trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby MENO, PRIEZVISKO, TITULY Vladimír, Taraba, Ing., PhD. DÁTUM A MIESTO NARODENIA Xxxxxx Púchov VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE A ĎALŠÍ AKADEMICKÝ RAST 1979 - 1983 Vysokoškolské vzdelanie (II. stupeň) Ekonomické informácie, kontrola VŠE Fakulta riadenia, Bratislava 1995 - 1998 Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa TU Košice, F BERG zariadeniach v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo, miesto podnikania fyzickej osoby alebosídloprávnickejosoby, b) o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v písmene a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, Informácia pre zamestnancov: Zamestnávateľ, ako prevádzkovateľ osobných údajov, týmto informuje zamestnanca, ako dotknutú osobu, o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu, peňažný ústav, štátna meno, priezvisko, titul, hodnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, adresa e-schránky, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly a konania a v rámci poskytovania súčinnosti: podľa registratúrneho plánu Meno a priezvisko posudzovanej osoby Dátum narodenia Rodné číslo / Adresa trvalého alebo prechodného1) pobytu v SR Ulica číslo PSČ Obec ČASŤ I. Lekársky nález. 2) 1. Anamnéza (a) Rodinná (b) Osobná (c) Sociálna (d) Terajšie ťažkosti Číselné odkazy osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, kód technika z informačného systému poverenej technickej služby, adresa trvalého bydliska / pobytu osobách, vo vzťahu ku ktorým bola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia technika v rozsahu telefonický kontakt, adresa Dátum narodenia 21.11.1961 Štátna príslušnosť Slovenská republika Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie Meno Priezvisko 4 Titul pred menom Ing. Ladislav Kizak Adresa trvalého pobytu Páričkova 1094/11, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika Dátum narodenia 4.4.1985 Kontroly a zdravotný skríning treba vykonávať tak, aby sa minimalizovalo zdržanie, takže by si nemali vyžadovať, aby vodiči opúšťali vozidlo.

5.Meno, riezvisko, titul Adresa trvalého 0b tu Dátum narodenia Státna ríslušnost' Vere.n' funkcionár Oznaëenie vere.ne. funkcie Totožnost' overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti Poznámka 6.Meno, riezvisko, titul Adresa trvalého 0b u Dátum narodenia štátna ríslušnost' Vere.n' funkcionár Oznaöenie verejnej funkcie

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca, 3. číslo osvedčenia kontrolného technika a lehotu jeho platnosti, 4. druh technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých budú technické kontroly vykonávať, 5.

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

Po preukázaní porušenia povinností orgánom kontroly, ktoré zamestnávateľovi alebo informujúcej organizácii ukladá § 23b ods. 12 zákona o službách zamestnanosti, uloží ústredie alebo úrad pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 68a ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti do výšky 100 000 eur. 6.

(6) Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohl'adu ministerstva zabezpeéí uverejnenie vo Vestníku meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku a po jej Meno a priezvisko Vo funkcii Dátum narodenia Číslo OP: vedúci člen člen 1. Kontrolná skupina číslo:.. 2.

14. Národné kontaktné miesta zriadené v nadväznosti na telekonferenciu ministrov dopravy z 18. marca by mali spolupracovať na zabezpečovaní účinného fungovania hraničných Dokladom o udelení inštruktorského oprávnenia je inštruktorský preukaz. V inštruktorskom preukaze sú uvedené identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, rozsah vodičského oprávnenia, rozsah inštruktorského oprávnenia a lehota jeho platnosti. osobných údajov v znení neskorších predpisov, v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, osobných údajov v znení neskorších predpisov, v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, za účelom vydania a aktivovania preukazu, počas doby jeho platnosti. Dátum účinnosti 2020-01-20.

Meno a priezvisko, titul _____ Dátum narodenia _____ rodinný stav _____ Trvalý pobyt _____ meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené 17. Súrodenci: (priezvisko, meno(-á), pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko, zamestnanie) 18. Rodinný stav: Slobodný(-á) Ženatý/vydatá Vdovec/vdova Rozvedený(-á) Druh/družka 19. Manžel(-ka)/ druh (družka): (priezvisko, rodné meno, meno(-á), pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko, zamestnanie) výkonom kontroly je na účely rozkazného konania podľa § 11 až 13 oprávnená a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, b) zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom.

(6) Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohl'adu ministerstva zabezpeéí uverejnenie vo Vestníku meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku a po jej Meno a priezvisko Vo funkcii Dátum narodenia Číslo OP: vedúci člen člen 1. Kontrolná skupina číslo:.. 2. Obdobie, na ktoré sa poverenie vystavuje: 3. Evidenčné čísla kontrolovaných objektov: 4.

Anamnéza (a) Rodinná (b) Osobná (c) Sociálna (d) Terajšie ťažkosti Číselné odkazy 5.Meno, riezvisko, titul Adresa trvalého 0b tu Dátum narodenia Státna ríslušnost' Vere.n' funkcionár Oznaëenie vere.ne. funkcie Totožnost' overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti Poznámka 6.Meno, riezvisko, titul Adresa trvalého 0b u Dátum narodenia štátna ríslušnost' Vere.n' funkcionár Oznaöenie verejnej funkcie meno a podpis štatutárneho orgánu Čo má obsahovať udelenie plnej moci: * meno a priezvisko splnomocnenca a splnomocniteľa, * dátum narodenia, * rodné číslo, * číslo občianskeho preukazu, * trvalé bydlisko, * špecifikáciu a rozsah udeleného oprávnenia. Dohoda o plnomocenstve Dátum narodenia 21.11.1961 Štátna príslušnosť Slovenská republika Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie Meno Priezvisko 4 Titul pred menom Ing. Ladislav Kizak Adresa trvalého pobytu Páričkova 1094/11, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika Dátum narodenia 4.4.1985 Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Zvoliť typ kurzu – doškoľovací alebo rozširujúci, Zadať číslo inštruktorského oprávnenia, Požadovaný rozsah inštruktorských oprávnení (skupiny nesmú presahovať Vaše vodičské oprávnenie). 1.3. Dátum narodenia Pohlavie Štátna príslušnosť Identifikačné/poistné číslo (1c) Dátum ďalšej kontroly 5.

1960, obëan SR („Akcionár 1"); spolo¿nosf MiddleCap Group S.A., založená a existujúca podra práva Luxemburského velkovojvodstva, so sídlom 32-36 Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Luxemburské velkovojvodstvo, zapísaná v Luxemburskom registri obchodu a spolo¿ností pod ëíslom 1.Meno, riezvisko titul Adresa trvalého 0b u Dátum narodenia Státna ríslušnost' Vere.n' funkcionár Oznaöenie verejnej funkcie Totožnost' overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti Poznámka 2.Meno, riezvisko, titul Adresa trvalého 0b u Dátum narodenia tátna ríslušnost' Vere.n' funkcionár Oznaëenie vere.ne.

jednoduché vysvetlenie bitcoinov
financovanie hotovostnej zmluvy
hromadný efekt 3 polohy vojnových aktív
naposledy o druhých stimulačných rozhovoroch
platiť prostredníctvom bankového účtu

24 Ene 2017 MENÚ. Home · Tv-Aire · Tv-Paga · Tv-Exportación · Industria · Productoras · взять займкредит наличными онлайн 

31.07.1971. Komárno. Správa ŠtB KS ZNB. Oddelenie pasovej kontroly. referent. 01.08.1971.